Site Haritası · İletişim · English

SİSMA Ortak Akıl Arama Konferansları

Sisma Ortak Akıl Arama Konferansı Nedir?

Sisma Ortak Akıl Arama Konferansı, geleneksel konferans düzeninin dışında, herhangi bir konu hakkında bilgi ve fikir sahibi bir grup tarafından, grup çalışması esasına göre ortak akıl yaratmayı amaçlayan bir strateji geliştirme yöntemidir. SİSMA, Sistem, İş, Süreç ve Meslek Analizi kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir analiz yönteminin adıdır. Yöntemin dayandığı temel fikir, analizi yapılacak sistemin, problemin, sürecin, mesleğin veya bir konunun; o alan hakkında bilgi sahibi veya bizzat çalışanlarının etkin katılımı ile masaya yatırılarak kapsamlı olarak incelenmesidir. Söz konusu yöntem, iki-üç gün gibi kısa bir sürede güncel bir analiz gerçekleştirme ve değişim sürecinde yararlanılacak faydalı ve kullanışlı veriler elde etmeye olanak sağladığı için etkin, pratik ve düşük maliyetli bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Sisma, Hazırlık ve Uygulama, ardından da Raporlama - İzleme olarak üç aşamayı kapsayan bir etkinliktir. Ele alınan konunun dar veya geniş kapsamlı olmasına bağlı olarak değişebilecek SİSMA grup çalışması sonucunda konuyla ilgili ana ve alt bölümler, ana sorun alanları, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili detaylı tablolar ortaya çıkmaktadır.

Birçok ülkede uygulanmakta olan bu yöntem, kurum ve kuruluşların ortak aklını harekete geçiren yoğun bir planlama ve hızlı uygulama yaklaşımıdır. Tüm katılımcıların aktif katılımı sağlanarak, geçmişe, mevcut duruma ait tespitler yapılması, geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi, çalışma içerisinde ele alınan konunun güçlü, zayıf yönlerinin, karşılaştığı fırsat ve tehditlerin tanımlanması, belirlenen hedeflere ulaşmada ilgililerin rollerinin düzenlenmesi "Arama Konferansı" süresince ele alınan konulardır. Ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Konferansın nihai amacı, geleceğe ışık tutmak ve bir eylem planı oluşturmaktır.

Ortak akıl aramak üzere, konu ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi grup üyelerinin" 2.5-3 gün süre ile bir araya getirildiği çalışmanın katılımcıları, o konuda çalışıp bir tecrübe kazanmış karar vericiler ve bilgi birikimi olan kişilerden oluşur. Konferansta aranan şey ortak akıldır. Katılımcıların birbirleriyle olan etkileşimleri sonucu geliştirecekleri ortak akıl, arama konferansının her aşamasında aranır ve bulunur. Geleneksel konferans düzenlerinde konuyla ilgili bir veya birkaç uzman ortaya gelerek belirli konuları gruba aktarır, katılımcılar sadece dinlerler, arama konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir sistematik içinde konuşarak bir sonuca ulaşırlar. Arama konferansının amacı, doğrudan iletişimleri bulunmayan konuyla ilgili uzmanları bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme sürecine sokmasıdır. Toplantı, büyük gruptan küçük gruplara bölünerek, organik bir şekilde, konferans görevini bitirinceye kadar çalışır. Konferansın sonuca götürülmesinde bir grup yönlendiricisi (Moderatör) bulunur. Grup yönlendiricisi tartışmanın içeriğine karışmaz ve konu ile ilgili özel uzman olması gerekmez. Grup yönlendiricisinin işlevi amaç ve hedefler, sürece ve zamana göre yönetmektir.

Sisma Ortak Akıl Arama Konferansı Katılımcıları Nasıl Seçilir?

 • Ele alınan konudan etkilenen ve etkileyen; gelecek ile ilgili problemlerin çözülmesindeki alternatiflerden çıkarı olan kimseler davet edilmelidir.
 • Daha çok karar vericilerin, uygulayıcıların, kurum içi veya dışındaki ilgili ve yetkili yöneticilerin katılmasına özen gösterilmelidir.
 • Katılanların uzman olmaları gerekmez ve beklenmez,
 • Toplantı süresince rütbe, statü, yetki, yaş veya bir meslek grubuna ait olmak katılımcıların varsayımlarını etkilese de, oturumlarda bir öncelik veya bir ayrıcalık sağlamaz,
 • Gönüllü katılım önemlidir,
 • Katılımcılardan kendi fikirleri kadar diğer fikirleri dinlemeye önem vermeleri, yeni ve alışılagelmiş fikirlere önyargılı yaklaşmamaları, kavgacı değil uzlaştırıcı olmaları beklenir,
 • Arama konferansı klasik bir konferans türü değildir. Uzun konuşmalar asla yapılmaz. Yöntem uzmanı moderatörün yönlendirmesi doğrultusunda her türlü görüşe ve öneriye yer verilir.

Sisma Ortak Akıl Arama Konferansı Katılım İlkeleri Nelerdir?

 • Her katılımcı eşit haklara sahiptir.
 • Herkes düşüncesini eşit olarak paylaşmalıdır.
 • Katılımcılar diğerlerinin görüşlerine katkıda bulunarak ekleme yapabilir.
 • Başkalarının söylediğini eleştirmek yerine yapıcı öneriler getirilmelidir.
 • Bütün hususlar dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.
 • İfade edilen görüşler için kaynak kullanmak zorunlu değildir.
 • Gözlemciler tartışmalara katılmamalıdırlar.
 • Katılımcılar toplantı süresince tüm toplantıya katılırlar. Konferans sürecinin evreleri birbiri arasında ilişkili ve ardışık olduğu için bir bölümüne katılıp diğer bölümüne katılmamak yöntemin işleyişine aykırıdır.
 • Konferans bitinceye kadar katılanlar hiçbir şekilde rahatsız edilmemelidirler. Konferans mekanından ayrılmak veya başka işlerle ilgilenilmeye izin verilmemelidir.
 • Konferans sosyal bir ortam yaratmalıdır. Katılanlar iş yerlerinden ve ailelerinden uzakta 2,5-3 gün aynı mekanda kalırlar. Konaklama, yeme ve dinlenme tesislerinin aynı mekanda olmasına özen gösterilmelidir.

Top